Regulamin kampanii „Drugie życie”

1. Wyłącznym organizatorem działań szkolnych w ramach kampanii „Drugie życie” jest społeczność szkolna.
2. W każdym regionie w kampanii może wziąć udział 30 szkół ponadgimnazjalnych. Sposób i termin przyjmowania
zgłoszeń jest ściśle określony przez organizatora. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W specjalnych okolicznościach jest możliwe zwiększenie liczby szkół biorących udział w kampanii.
3. Szkoła po zgłoszeniu do kampanii wypełnia druk potwierdzenia uczestnictwa przesłany przez organizatorów
zawierający dane osoby odpowiedzialnej za realizację projektu. Po jego otrzymaniu organizator ostatecznie
potwierdza udział szkoły w projekcie.
4. Kampania ma ściśle określony harmonogram. Szkoła zobowiązuje się do przestrzegania podanych przez
organizatora terminów.
5. Szkoła otrzymuje pakiet materiałów edukacyjnych oraz promocyjnych i zobowiązuje się do wykorzystania ich w
działaniach realizowanych przez społeczność szkolną w ramach kampanii.
6. Obowiązkiem przedstawicieli szkoły jest udział w szkoleniu z zakresu transplantacji. Wykłady dostarczają
wiedzy niezbędnej do samodzielnego prowadzenia działań promujących przeszczepianie narządów i
oświadczenia woli.
7. Uczestnik kampanii realizuje własne pomysły na upowszechnienie wiedzy na temat transplantacji na terenie
szkoły i poza nią. Kształt kampanii zależy wyłącznie od kreatywności i zaangażowania społeczności szkolnej.
8. Organizator kampanii oferuje pomoc w organizacji spotkania z lekarzem i osobą po przeszczepie. Szkoła, w
określonym przez organizatora terminie, przesyła informację na temat chęci organizacji spotkania w szkole i
potrzebie pomocy w tym zakresie.
9. Uczestnik w terminie podanym przez organizatora przesyła raport z przeprowadzonej w szkole kampanii.
Sprawozdanie powinno zawierać informacje o wszystkich działaniach podjętych przez szkołę. Na podstawie
przesłanych raportów komisja złożona z organizatora i patronów wyłoni 3 wyróżniające się szkolne kampanie,
które nagrodzi czekami charytatywnymi z przeznaczeniem na dowolnie wybrany cel dobroczynny.
10. W każdym regionie kampania kończy się przyznaniem czeków charytatywnych, ewentualnych wyróżnień i
wręczeniem dyplomów wszystkim przedstawicielom szkoły zaangażowanym w realizację projektu.
11. Szkoła wyraża zgodę na wykorzystanie wszystkich nadesłanych do Organizatora materiałów związnych z
realizacją kampanii „Drugie życie” (m.in. zdjęcia, filmy, utwory muzyczne, plakaty, prezentacje, inne) do celów
promocyjnych projektu.

Google+